دانشگاه فرهنگیان

پردیس امام جعفر صادق(ع)خراسان شمالی(خواهران)