پردیس امام جعفر صادق(ع)خراسان شمالی(خواهران)

برگزاری کارگاه علمی تخصصی فلسفه برای کورک با حضور استاد مریم عفتی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و تسهیلگر فلسفه برای کودک


نظرات کاربران