پردیس امام جعفر صادق(ع)خراسان شمالی(خواهران)

ضدعفونی و گندزدایی پردیس امام جعفر صادق (ع) برای مبارزه با ویروس کرونا


نظرات کاربران